spravne-polozeny-podklad

Správne pripravený podklad pred položením podlahy.

Ako to často býva aj v živote, najdôležitejšie veci sú tie, ktoré nie je vidieť. To isté platí aj pre podlahy. Zbytočne si kúpime krásnu, drahú podlahovinu či využijeme službu bytového architekta – všetko po čase vyjde navnivoč, ak podceníme prípravu a položíme ju na zlý podklad.

Aké sú teda najdôležitejšie podmienky, ktoré by mal podklad pred konečnou realizáciou spĺňať?

  1. Rovinnosť
  2. Vlhkosť
  3. Pevnosť
  4. Teplota

Samozrejme, je mnoho ďalších vecí, ktoré si treba pri príprave podkladu všímať – trhliny, pórovitosť, výtlky a otvory, či znečistenie od farieb, oleja a pod.

Na úvod trochu legislatívy. Základnou normou, ktorá stanovuje podmienky pre kladenie podláh je STN 74 4505 Podlahy. Tiež treba poznať technické odporúčania výrobcov podlahovej chémie (sem patrí napr. penetrácia, nivelizačné hmoty, lepidlo) a taktiež výrobcov vlastných podlahových krytín.

Rovinnosť podkladu

Podľa STN 74 4505 sa odchýlky rovinnosti podkladných vrstiev merajú klinovým meradlom na odmernej late dĺžky 2 m.

Príklad merania rovinnosti podkladu klinovým meradlom  - dizajnovepodlahy.sk

Meranie rovinnosti latou a klinovým meradlom – dizajnovepodlahy.sk

Čo určite neviete a mali by ste, ak nechcete zbytočne míňať peniaze:

Odchýlka rovinnosti 2mm platí podľa normy už pre kladenie poterov. Na tento fakt sa takmer vždy zabúda pri ich realizácii a následnom preberaní. Kvôli tomu sa investorovi (vám) podstatne zvyšujú náklady na vyrovnanie podlahy pred kladením podlahových krytín (keďže nivelizačné stierky sú niekoľkokrát drahšie ako cement na výrobu poteru). Je teda dôležité, aby ste od realizátora poteru žiadali dodržiavanie normy!

Dovolené odchýlky rovinnosti povrchu podkladu podľa druhu podlahovín podľa STN 74 4505:

Typ podlahoviny Dovolená odchýlka
Plastová, gumová, textilná, mozaikové parkety, drevené podlahové dielce s konečnou povrchovou úpravou, keramická dlažba, liata epoxidová, teraco 2 mm
Ostatné drevené podlahoviny (vlysy) a polymerbetón 4 mm
Pri kladení dlaždíc do maltového lôžka 10 mm

Vlhkosť

Pomocou CM prístroja zistíme, či podklad spĺňa kritériá vlhkosti. - dizajnovepodlahy.sk

Pomocou CM prístroja zistíme, či podklad spĺňa kritériá vlhkosti. – dizajnovepodlahy.sk

Pozor! Toto je naozaj mimoriadne dôležité – realizátormi aj investormi často podceňované meranie vlhkosti. Zvýšená Podklad so zvýšenou vlhkosťou sa vždy skôr alebo neskôr prejaví – najprv degradáciou samotného poteru, nivelačnej hmoty, lepidla, a postupne deformáciami podlahovej krytiny – vznikom bublín, trhlín, vydutím celej drevenej podlahy a podobne.

Z tohto dôvodu patrí k základným povinnostiam každého podlahára pred kladením odmerať vlhkosť a oboznámiť investora, alebo vyššieho dodávateľa s výsledkom!

Najbežnejšou preukaznou metódou merania vlhkosti je meranie pomocou CM prístroja – nazýva sa karbidová metóda a je založená na chemickej reakcii odobratej vzorky s karbidom vápnika. Výsledkom sú tzv. percentá CM. Maximálne prípustné hodnoty % CM sa podľa odporúčaní jednotlivých výrobcov mierne líšia, je teda nutné si tieto informácie vopred overiť.

Maximálne prípustné hodnoty zostatkovej vlhkosti podľa typu podlahovín v % CM (technické odporúčania firmy UZIN):

Typ podlahoviny Typ poteru
Cementový
(% CM)
Vyhrievaný cementový
(% CM)
Tekutý anhydritový
(% CM)
Vyhrievaný tekutý anhydritový
(% CM)
Parkety, korok, laminát 2,0 1,8 0,5 0,3
PVC, kaučuk, linoleum, polyolefín 2,0 1,8 0,5 0,3
Textilné podlahoviny 2,0 1,8 0,5 0,3
Keramika a prírodný kameň v tenkom lôžku 2,0 1,8 0,5 0,3

Ako orientačne zistíte, koľko dní treba na vyzretie cementového poteru? (za akú dobu by mal dosiahnuť prípustnú zostatkovú vlhkosť)

Pomôckou môže byť rovnica:              

d = t x t x 1,6               

kde      d – počet dní nutných na vyzretie

            t – hrúbka vrstvy poteru (betónu)

            1,6 – koeficient

Okrem CM prístroja sa vlhkosť často meria rôznymi príložnými vlhkomermi, ktoré pracujú na báze elektrického odporu. Tieto merania umožňujú vykonať v krátkom čase väčší počet meraní, určiť miesta s najväčšou vlhkosťou, no sú väčšinou len orientačné a nemôžu nahradiť karbidovú metódu.

Pevnosť

Nikdy nekontrolujte povrch podkladovej vrstvy len opticky!

Takáto neodborná kontrola vedie často k dodatočným problémom, keď dochádza po položení krytiny k jej odtrhnutiu spolu s vyrovnávacou stierkou a vrchnou vrstvou podkladového poteru. Preto je na kontrolu pevnosti podkladu nutné používať odporúčané pomôcky.

Má podklad potrebnú pevnosť? - dizajnovepodlahy.sk

Kontrola pevnosti podkladu. Vrypový prístroj so šablónou, oceľová kefa a kladivo. Príklad použitia pre zisťovanie pevnosti podkladu. – dizajnovepodlahy.sk

Jednoduchou metódou merania pevnosti povrchu je kontrola pomocou vrypovej skúšky, pri ktorej sa do podkladu vrypovým prístrojom vyryjú rovnobežné čiary pod uhlom 40 – 60°. Ak v miestach, kde sa vrypy spájajú, dochádza vo väčšej miere k vylamovaniu poteru, je nutné povrchovú vrstvu odstrániť. Duté miesta v potere je tiež možné zistiť preklepaním povrchu tvrdým predmetom, napr. kladivom a súdržnosť povrchovej vrstvy pošúchaním oceľovou kefou.

Teplota podkladu

Nie je teplota ako teplota.

Optimálna teplota prostredia je 15 – 20 °C, nemala by však dlhodobejšie klesať pod 10 °C. Meranie sa prevádza rôznymi typmi teplomerov, najčastejšie sú súčasťou iných prístrojov (napr. vlhkomerov). Teplota podkladu by nikdy nemala byť pri kladení krytín nižšia ako 10° C.

Presnejšie údaje o minimálnych teplotách pre kladenie jednotlivých typov krytín sú uvádzané v technických listoch konkrétnych výrobkov.

Je to veda

Ako vidno, kvalitne pripravený podklad nie je jednoduchá záležitosť. Okrem profesionálnych pomôcok je nutná aj skúsenosť, teoretické i praktické poznatky. Preto ako aj u iných činností (autoservis, kaderník, …), je dobré využiť profesionálne služby – v našom prípade služby profesionálnych podlahárov.

Viac informácií o kladení podláh nájdete na našej produktovej stránke podlahauz.sk

Comments 1

  1. Dobrý deň, fajn rady, ale vo vzorci chýba údaj o jednotkách, predpokladám, že “cm”?

    d = t x t x 1,6

Pridaj komentár