Poučenie o právach dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Prevádzkovateľ:

Obchodné meno: HA – UZ market s.r.o.
Sídlo: Štrková 94, Žilina 010 01
IČO: 36 011 282

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby za účelom riadneho a legálneho výkonu podnikateľskej činnosti zapísanej v príslušnom registri podnikateľských subjektov (Obchodný register SR) v súlade s právnymi predpismi a vlastnými internými smernicami prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby výlučne v nevyhnutnom rozsahu a výlučne len počas nevyhnutnej doby potrebnej pre riadny a legálny výkon podnikateľskej činnosti, najmä pre zabezpečenie plnenia povinností dodávateľa voči spotrebiteľovi.

Dotknutá osoba má právo:

f) získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa S 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa S 28 ods. l a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe,

ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu;

  • na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
  • na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

1/ dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov, 2/ spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, 3/ prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

4/ dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa S 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

  1. podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa S 100 zákona č.

18/2018 z.z.

  • dotknutá osoba v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v informačnom systéme prevádzkovateľa má právo na vymazanie osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, a právo na prenosnosť osobných údajov.